Algemene voorwaarden

Alle operaties aangaande de verkoop, de herverkoop of het gebruik van de producten van Osinga Brilmode BV zijn aan onderstaande voorwaarden onderworpen, wat ook de clausules zijn die in de documenten van de klant staan.

De goederen die op document zijn opgenomen, kunnen slechts tentoongesteld worden en te koop aangeboden worden op het in dit document aangeduide adres.

 • PRIJS

De prijzen zijn vast en definilief bij de aanvaarding van de bestelling door Osinga Brilmode BV.

 • BETALINGSVOORWAARDEN

De facturen worden aan het einde van de maand afgegeven en worden contant betaald. Osinga Brilmode BV kan niettemin uitstel van betaling toestaan wat tot 30 (dertig) dagen vanaf de facturatiedatum kan gaan. Bij niet betaling van een factuur op de vervaldag zal het bedrag automatisch, zonder voorafgaande aanmaning met 1.8% interest per maand verhoogd worden. Daarenboven, als de factuur niet op deze vervaldag betaald is, zal een forfaitaire en niet te verlagen schadevergoeding van 20% van het bedrag van de factuur met een minimum van 50 euro verschuldigd zijn en dit ongeacht alle andere rechten, handelingen of schade en interesten. De schuldenaar zal aangemaand worden te betalen zonder dat daar een akte voor nodig is en door de enige vervaldag. Bij niet betaling behoudt Osinga Brilmode BV zich het recht voor alle lopende conlracten en bestellingen te annuleren. De geleverde goederen blijven eigendom van Oslnga Brilmode BV zolang de facturen niet betaald zijn.

 • LEVERINGSTERMIJNEN

De leveringstermijnen hebben slechts en uitsluitend een indicatieve waarde. Wanneer de termijn overschreden wordt, mag de klant de verkoop niet annuleren, noch goederen weigeren, noch omschadevergoeding en interest vragen. Osinga Brilmode BV behoudt zich de mogelijkheid voor om een bestelling slechts gedeeltelijk te leveren.

 • WAARBORG

Osinga Brilmode BV verzekert de uitwisseling van brillen en afzonderlijke stukken die een fabricagefout vertonen, voor zover deze in voorraad zijn.

 • PUBLICITAIR MATERIAAL

Osinga Brilmode BV kan naar believen publicitair materiaal plaatsen bij de klant voor eigen gebruik alleen. Dit publicitaire materiaal blijft het exclusief eigendom van Osinga Brilmode BV. Het is verboden over dit materiaal te beschikken op een andere wijze dan die in deze voorwaarden is vastgesteld door Osinga Brilmode BV. Dit materiaal moet gerestitueerd worden aan Osinga Brilmode BV bij haar eerste aanvraag en op kosten van de klant.

 • TRANSPORT

De goederen reizen op eigen risico van de klant.

 • KLACHTENFTERUGNEMING VAN GOEDEREN

De klachten moelen schriftelijk geformuleerd worden en binnen de 8 (acht) dagen volgend op de levering van de goederen. Goederen terugsturen aan Osinga Brilmode BV is niet toegestaan zonder het voorafgaande schriftelijk akkoord van deze laatste.

 • BESCHERMING VAN DE MERKEN

Het gebruik van de merken verdeeld door Osinga Brilmode BV is uitsluitend beperkt tot de kleinhandelverkoop door de klant van de producten die deze merken dragen. Elk gebruik van voornoemde merken voor een ander doel is formeel verboden en zal gevolg hebben dat de klant aan Osinga Brilmode BV een schadevergoeding moet storten ten belope van 175 Euro per opnieuw verkocht of getransfereerd product in overtreding op de desbetreffende beperking.

 1. UITVOERVERBOD

De klant verbindt zich ertoe de door Osinga Brilmode BV geleverde goederen noch te exporteren noch goederen voor export te verkopen buiten het territorium van de Europese Economische Gemeenschap. Dit geldt voor alle producten die verkocht zouden worden door Osinga Brilmode BV onder een ander merk. Voor elke uitvoer in het gebied van de Europese Economische Gemeenschap, verbindt de klant zich ertoe geen voorraad aan te leggen noch publiciteit te voeren, onder welke vorm dan ook, in de lidstaten van de Europese Economische Gemeenschap met uitzondering van het land waar de klant zijn hoofdvestiging heen.

 1. JURISDICTIE

Elk geschil tussen Osinga Brilmode BV en de klant behoort tot de bevoegdheid van de Nederlandse rechtbank.

CONDITIONS GENERALITES DE VENTE

1. GENERALITES

Toutes les opérations de vente, revente ou utilisation des produits de Osinga Brilmode BV. sont soumises aux preséntes conditions, quelles que soient les clausules qui peuvent figurer sur les documents de l’acheteur. Les produits cités dans ce document ne peuvent exposes ou mis venta à l’adresse mentionnée dans ce document.

2.PRIX

Les prix sont fermes et définitifs à l’acception de la commande par Osinga Brilmode BV.

3. CONDITIONS DE PAIEMENT

Les factures sont présentées au fin du mois et sont payables au complant. Osinga Brilmode BV, peut toutefois accorder des délais de paiement pouvant aller jusqu’à 30 (trente) jours à compter de la date de facturation. En cas de non-paiement d’une facture á l’écehance, son montant sera automatiquement majore, sans mise en demeure préalable, de 1.8% d’interêt par mois. En plus, si la facture n’lélail pas payée ä celte échéance, une lndenmilé fofaîlalre et irréducibles s·élevant à 20% du montanl de la facture avec un minimum de 50 Euro sera due, ceel sans préjudice de leusaulres droits, aclions oû dommages et intérêts. Le débileur sera en demeure sans qu’il soit besoin d’acle et par la seule échéance de terme. En cas de non-paiement, Osinga Brilmode BV se réserve le droit d’annuler tous les contrats et commandes en cours. Les marchandises livrées restent la propriété de Osinga Brilmode BV que les paiement n’ont pas été effectués.

 • DELAIS DE LIVRAISON

Les délais de livraison n’ont qu·une  valeur indicative.  En cas dépassement du délai, l’acheteur ne peut annuler la vente, ni refuser les marchandises ou demander des dommages et intérêts. Osinga Brilmode BV se réserve la faculté de livrer partiellement une commande de l’acheteur.

5.GARANTIE

Osinga Brilmode BV assure l’échange des lunettes et pièces détachées comportant un vice de fabricalion, dans la limite de ses stocks disponibles.

 • MATERIEL PUBLICITAIRE

Osinga Brilmode BV peut à sa discrétion remettre á l’acheteur peur son usage exclusif du malériel publicaitaire. Ce matériel publicitaire reste la proprieté exclusive de Osinga Brilmode BV il est interdit á l’acheteur d’en disposer autrement que dans les conditions déterminées avec Osinga Brilmode BV. Ce matériel doit être restitué à Osinga Brilmode BV. á sa première demande et aux frais de l’acheteur.

 • TRANSPORT

Les marchandises voyagent aux risques et périls de l’acheteur.

 • RECLAMATIONS/RETOUR DE MARCHANDISES

Les réclamation doivent être formulées par écrit dans les 8 (huit) jours qui suivent la livraison des marchandises. Aucune marchandise peut être retournée à Osinga Brilmode BV sans accord préable écrit.

 • PROTECTION DES MARQUES

L’utilisation par l’acheteur des marques distribuées par Osinga Brilmode BV est exclusivement limitée à la vente au détail par l’acheteur des produits portant ces marques. Toute utilisation des dites marques á une autre fin est formellement interdite et donnera lieu au versement par l’acheteur à Osinga Brilmode BV. D’une indemnité fixée à 175 Euro par produit revendu ou transféré en infraction à présente limitation.

 1. INTERDICTION D’EXPORTATION

L’acheteur prend l’engagement de ne exporter ni de vendre en vue d’une exportation en dehors du territoire de la Communauté Economique Européenne les produits dlstribués par Osinga Brilmode BV ainsi que tout autre produits qui serait vendu par Osinga Brilmode BV., sous une marque différente. Peur toute exportation au sein de la Communautè Economîque Européenne, l’acheteur prend l’engagement de na pas constituer de stock ni de faire de publicité, quelle qu·un soit la ferme, dans les pays membres de la Communauté Economique Européenne autres que le pays ou l’acheteur à son principal établissement.

 1. JURISDICTION

Tout litige entre Osinga Brilmode BV. el l’acheteur sera soumis à la compétence du Tribunal de Commerce Hollandaise.